X

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsbepalingen
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

STONEPARK:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stonepark Interiorbuilders B.V., tevens handelend onder de naam STONEPARK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder dossiernummer 50405241, statutair gevestigd te Bussum.

Wederpartij:
De natuurlijke- of rechtspersoon met wie STONEPARK een overeenkomst terzake de afname/levering van materiële en/of immateriële zaken, het verrichten van diensten en/of werkzaamheden, of enige andere overeenkomst aangaat.

Zaken:
Alle zaken ten aanzien waarvan STONEPARK en Wederpartij een overeenkomst van koop en verkoop hebben gesloten en/of zaken, welke in het kader van de overeenkomst worden verkocht en geleverd door STONEPARK via haar toeleveranciers danwel rechtstreeks door toeleveranciers aan Wederpartij worden verkocht en geleverd, al dan niet via bemiddeling door STONEPARK; een en ander met inbegrip van de materialen, welke voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn.

Diensten:
Alle diensten ten aanzien waarvan STONEPARK en Wederpartij een overeenkomst van koop en verkoop en/of aanneming van werk en/of dienstverlening hebben gesloten, waaronder bijvoorbeeld advisering, het bedenken van concepten, ontwerpen en tekeningen, projectmanagement of -support en/of bemiddeling tussen Wederpartij en (al dan niet door de Wederpartij) te contracteren derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dit al- les in de ruimste zin van het woord.

 

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen STONEPARK en Wederpartij, op grond waarvan STONEPARK van Wederpartij één of meer zaken ontvangt/heeft ontvangen en/of voor STONEPARK één of meer (bepaalde) werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van STONEPARK en/of overeenkomsten op grond waarvan STONEPARK aan Wederpartij één of meer zaken levert en/of één of meer (bepaalde) werkzaamheden en/of diensten verricht, alsmede op enige andere overeenkomst tussen STONEPARK en Wederpartij.

2.2  STONEPARK wijst nadrukkelijk eventueel door Wederpartij van toepassing verklaarde/gehanteerde (Algemene) Voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van Wederpartij naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij dient nadrukkelijk schriftelijk met STONEPARK te worden overeengekomen.

2.3  In geval van strijdigheid van het bepaalde in een overeenkomst tussen STONEPARK en Wederpartij en het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

2.4  In geval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met de Algemene Voorwaarden van Wederpartij, welke conform artikel 2.2 van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van STONEPARK zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders in de aanbieding, dan wel offerte, is vermeld. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor STONEPARK tot (deel)levering van de in de offerte genoemde zaken en/of diensten tegen een overeengekomen gedeelte van de opgegeven prijs.

3.2  De door STONEPARK bij de offerte en/of krachtens de overeenkomst verstrekte gegevens, ideeën, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven eigendom van STONEPARK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De daarop rustende intellectuele eigendomsrechten (voor zover van toepassing) behoren met uitsluiting van ieder ander toe aan STONEPARK. Wederpartij is niet bevoegd bedoelde zaken en/of rechten aan derden kenbaar te maken en/of te gebruiken (op welke wijze dan ook) voor doeleinden anders dan het overeengekomen doel.

3.3  Een overeenkomst tussen STONEPARK en Wederpartij komt eerst tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door STONEPARK, dan wel doordat door STONEPARK met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.4  De overeenkomst kan geen andere inhoud hebben dan vermeld in de offerte waarnaar door STONEPARK in de opdrachtbevestiging wordt verwezen, tenzij STONEPARK schriftelijk met een andere inhoud akkoord gaat.

3.5  STONEPARK is te allen tijde gerechtigd van Wederpartij een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (al dan niet aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. STONEPARK is niet ge- houden met de uitvoering van de overeenkomst(en) te beginnen of te continueren, voordat de verlangde vooruitbetaling is verricht, respectievelijk zekerheid is gesteld. Voornoemde zekerheidstelling is een opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van een overeenkomst.

3.6  STONEPARK is bevoegd, indien zij het wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, al dan niet in onderaanneming. De honoraria en kosten van deze derden zullen aan Wederpartij worden doorbelast.

 

4. Verplichtingen Wederpartij

4.1  Onverminderd de verder in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen dient Wederpartij tijdig alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen, instructies, materialen, faciliteiten en/of overige gegevens/benodigdheden aan STONEPARK ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke medewerking te verlenen.

4.2  Partijen zijn zich beiden bewust van de wenselijkheid om gedurende de uitvoering van de overeenkomst op regel- matige basis de voortgang van de werkzaamheden te controleren. STONEPARK biedt Wederpartij de mogelijkheid om zulks te doen, alsmede wordt Wederpartij de mogelijkheid geboden na afloop van de uitvoering van de overeenkomst een zogenaamde eindcontrole te verrichten. Mocht Wederpartij van deze mogelijkheid geen gebruik maken, dan wel mochten ten tijde van voornoemde controles, doch in ieder geval ten tijde van de eindcontrole, geen tekortkomingen worden geconstateerd door Wederpartij wordt Wederpartij akkoord geacht met de uitvoering en uitkomst van de overeenkomst.

 

5. Termijnen

5.1  De in de offertes, bevestigingen en/of overeenkomst genoemde termijnen voor de dienstverlening en/of levering en/of aanneming worden naar beste geweten en ervaring door STONEPARK opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door STONEPARK in acht worden genomen; ze zijn vrijblijvend, tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

5.2  Overeengekomen leveringstermijnen gaan pas in indien en voor zover Wederpartij aan zijn verplichtingen van artikel 4 heeft voldaan en eventuele betalingen die door Wederpartij verschuldigd zijn bij aanvang van de werkzaam- heden, door STONEPARK zijn ontvangen.

5.3  In het geval Wederpartij het in artikel 5.2 genoemde niet tijdig en/of niet volledig nakomt is STONEPARK gerechtigd de opdracht alsnog, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weigeren of aanvullende kosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van STONEPARK schadevergoeding te vorderen. Mocht blijken dat ontbinding of opzegging van de overeenkomst alsdan noodzakelijk is, dient de weigering als genoemd in dit artikel als zodanig te worden aangemerkt.

5.4  Tenzij STONEPARK en Wederpartij vooraf nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen brengt de enkele overschrijding van een leveringstermijn STONEPARK niet in verzuim. Wederpartij heeft dan ook in het geval van termijnoverschrijding, behoudens grove schuld of opzet van STONEPARK, niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien overschrijding van een termijn dreigt zal STONEPARK Wederpartij hierover informeren en treden partij- en vervolgens in overleg om een nieuwe termijn vast te stellen.

 

6. Prijzen

6.1  Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn door STONEPARK opgegeven prijzen exclusief B.T.W. en overige van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum van het totstandkomen van de overeenkomst, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen, loonkosten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

6.2  STONEPARK heeft het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte danwel de totstandkoming van de overeenkomst aan Wederpartij in rekening te brengen, althans voor zover deze prijsverhogingen het gevolg zijn van branche-/industriegenerieke tariefaanpassingen en/of verhogingen van prijzen/tarieven van betrokken toeleveranciers van STONEPARK, voor zover STONEPARK dergelijke verhogingen op haar beurt rechtens danwel krachtens met deze toeleveranciers gesloten overeenkomsten dient te dulden.

6.3  In geval van overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. het tarief ten gevolge van meerwerk, behoudt STONEPARK zich het recht voor om op grond van een te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

6.4  Indien STONEPARK in opdracht van Wederpartij plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de overeenkomst niettemin geen doorgang vindt, dan is Wederpartij gehouden de door STONEPARK werkelijk gemaakte kosten, het honorarium daaronder begrepen, aan STONEPARK te vergoeden.

6.5  Alle door STONEPARK geoffreerde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud. Zij is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van drukfouten en wijziging in prijzen, en wijzigingen van modellen, types en uitvoeringen van zaken.

 

7. Betaling

7.1  Betaling door Wederpartij dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de wijze zoals vermeld op de factuur danwel op een door STONEPARK separaat aan te geven andere wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van Wederpartij, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

7.2  STONEPARK is gerechtigd Wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor het door Wederpartij voldoen van haar verplichtingen. Voornoemde zekerheidstelling zal door Wederpartij op eerste schriftelijk verzoek van STONEPARK worden verstrekt. Wederpartij verplicht zich medewerking te verlenen aan voornoemde zekerheidstelling.

7.3  Indien Wederpartij niet, niet tijdig, of niet volledig betaalt, is Wederpartij door het enkele verstrijken van de betalingstermijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Wederpartij over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente van 1,5 procent op maandbasis verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend.

7.4  In het geval als bedoeld in artikel 7.2 eerste zin, zijn alle (buiten)gerechtelijke kosten die STONEPARK ter zake de incassering van de vordering(en) op Wederpartij moet maken, onverminderd de overige aan STONEPARK toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming voor rekening van Wederpartij. Deze kosten worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (zoals weergegeven op www.advocatenorde.nl), zulks met een minimum van € 250,–.

7.5  Bij eventuele deelleveringen is Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen. Het in dit artikel 7 bepaalde geldt dan ook volledig ten aanzien van (niet, niet tijdige of onvolledige) deelbetalingen.

7.6  Betalingen door Wederpartij strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten, met in begrip van (buiten)gerechtelijke kosten en vervolgens van de oudste geheel of gedeeltelijk openstaande vordering, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

7.7  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt ingeval van aanneming van werk/project de navolgende regeling terzake van door Wederpartij aan STONEPARK te verrichten termijnbetalingen:

  • bij aangaan overeenkomst: 50% van de overeengekomen aanneemsom;
  • bij aanvang werkzaamheden: 25% overeengekomen aanneemsom;
  • bij aanvang montage/levering zaken: 20% overeengekomen aanneemsom;
  • bij oplevering werk/project: 5% overeengekomen aanneemsom, inclusief afrekening meer- /minderwerken.

 

8. Op-/aflevering

8.1  Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een overeenkomst zijnen voor zover door STONEPARK geleverd, gaat op Wederpartij over zodra deze zaken op het met Wederpartij overeengekomen adres zijn afgeleverd (onverminderd of dit het uiteindelijke afleveradres is of een door Wederpartij opgegeven adres voor (tijdelijke) opslag), tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8.2  Tenzij anders is overeengekomen draagt Wederpartij er zorg voor dat:

  • de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
  • de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in het vermogen van Wederpartij ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering de faciliteren;
  • ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
  • in de ruimte waarin wordt gewerkt elektriciteit, licht, verwarming en voldoende ventilatie aanwezig zijn;
  • indien Wederpartij op de overeengekomen datum van aflevering de zaken nog niet in ontvangst kan nemen op de overeengekomen plaats draagt Wederpartij in overleg met STONEPARK zorg voor een afleveradres ten behoeve van de (tijdelijke)opslag. De daarmee gemoeide kosten, waaronder die van opslag en extra transport, zijn voor rekening van Wederpartij, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

8.3  Wederpartij dient bij op-/aflevering van zaken, deze steeds bij ontvangst op beschadigingen te controleren en, in- dien van toepassing, hiervan melding te maken op het ontvangstbewijs. Bovendien dient Wederpartij binnen 2 werkdagen na aflevering melding van de beschadigingen te maken, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen.

 

9. Klachten

9.1  Onverminderd het bepaalde in art 8.3 kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3 ten aanzien van gebreken, welke door partijen ten tijde van de in artikel 4.3 genoemde controle/eindcontrole niet konden worden voorzien, een klacht worden ingediend bij STONEPARK. Een klacht wordt door STONEPARK slechts in behandeling genomen indien deze haar rechtstreeks en binnen 10 werkdagen na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk is kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 werkdagen na verzenddatum ervan.

9.2  Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een klacht wordt ingediend, dan wel indien er een eindcontrole als bedoeld in artikel 4.3 heeft plaatsgevonden en/of Wederpartij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een eindcontrole te verrichten, wordt Wederpartij geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen klachten zijn niet ontvankelijk en behoeven door STONEPARK niet meer in behandeling te worden genomen.

9.3  Indien STONEPARK de klachten gegrond bevindt is STONEPARK gehouden, naar haar keuze, hetzij een schadevergoeding in geld te geven (al dan niet door Wederpartij naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuur- waarde van de desbetreffende zaak of dienst te crediteren) of tot kosteloos herstel danwel tot nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

9.4  Het indienen van een klacht ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting(en) jegens STONEPARK.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1  STONEPARK behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Wederpartij geleverde of te leveren zaken, zolang Wederpartij niet aan al zijn bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen jegens STONEPARK, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

10.2  Wederpartij is gerechtigd over de geleverde goederen te beschikken, doch niet bevoegd deze producten aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, zolang volledige betaling aan STONEPARK niet heeft plaatsgevonden.

10.3  Wederpartij is verplicht om zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van STONEPARK rust te verzekeren. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de zaken, zal Wederpartij zijn rechten tegenover assuradeuren aan STONEPARK overdragen tot het beloop van de alsdan door Wederpartij aan STONEPARK verschuldigde bedragen.

10.4  Wederpartij zal STONEPARK onverwijld in kennis stellen van een
eventuele (al dan niet conservatoire) beslaglegging, (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag om) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag tot) (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsanering en/of overige rechts- maatregelen waardoor het eigendomsrecht van STONEPARK zou kunnen worden aangetast. De zaken worden in dat geval op eerste verzoek van STONEPARK aan haar geretourneerd. Wederpartij is verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator c.q. bewindvoerder onverwijld (schriftelijk) in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud van STONEPARK met gelijktijdig een afschrift daarvan aan STONEPARK.

10.5  Wederpartij zal STONEPARK alle schade en kosten, die STONEPARK heeft moeten maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder mede begrepen de redelijke kosten voor rechtskundige bijstand aan haar dienen te vergoeden.

 

11. Toerekenbare tekortkoming

11.1 STONEPARK is gerechtigd om, indien Wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst, hetzij de nakoming van haar verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit ter keuze van STONEPARK. STONEPARK is in beide gevallen gerechtigd om alle door STONEPARK geleden schade aan Wederpartij in rekening te brengen.

 

12. Overmacht

12.1  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop STONEPARK geen invloed heeft en die niet te wijten zijn aan de schuld van STONEPARK, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van STONEPARK komen.

12.2  In ieder geval, doch niet beperkt tot, wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, op- roer, watersnood, aardbeving, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van STONEPARK personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties zoals het uitvallen van de technische hulpmiddelen, uitval van energie- en/of stroomleverantie, bedrijfsstoringen bij STONEPARK c.q. bij haar leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen, alsmede overmacht of verzuim van de door STONEPARK ingeschakelde leveranciers en/of hulppersonen en/of onderaannemers.

12.3  In geval van overmacht zal STONEPARK Wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot 3 maanden na datering van voornoemde kennisgeving, zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over de wijze van de nakoming van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming binnen 1 maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden. STONEPARK behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen en/of verrichte diensten.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1  STONEPARK is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Wederpartij geleden schade, voor zover en zoals in dit artikel bepaald. Aansprakelijkheid voor indirecte- en/of gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

13.2  STONEPARK is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het door derden geleverde werk, geleverde zaken en/of geleverde dien, waaronder die van toeleveranciers, onderaannemers, hulppersonen zoals bedoeld in artikel 6:76 BW, of die door STONEPARK bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ook niet in het geval van opzet of grove schuld van deze derden. Evenmin is STONEPARK nimmer aansprakelijk voor door haar gebruikte hulpzaken, als bedoeld in artikel 6:77 BW.

13.3  Indien en voor zover ondanks het bepaalde in het onderhavig artikel op STONEPARK enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van STONEPARK wordt uitgekeerd, in beide situaties met een maximum van € 1.134.451,00.
STONEPARK zal op eerste verzoek van Wederpartij een afschrift van de polis en polisvoorwaarden aan Wederpartij doen toekomen.

13.4  Wederpartij is aansprakelijk voor schade en/of het geheel of gedeeltelijk
verloren gaan van aan STONEPARK toebehorende zaken, welke STONEPARK ter uitvoering van een overeenkomst aan Wederpartij ter beschikking heeft gesteld.

13.5  Wederpartij is verplicht alle door STONEPARK geleden c.q. te lijden schade ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst te vergoeden.

13.6  Elke rechtsvordering van Wederpartij jegens STONEPARK vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door Wederpartij geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

13.7  Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2, vrijwaart Wederpartij STONEPARK voor alle aanspraken van derden terzake van door STONEPARK uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van STONEPARK en Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

13.8  STONEPARK zal de gegeven opdracht naar beste kunnen en conform de redelijke richtlijnen en instructies daartoe zijdens Wederpartij uitvoeren. STONEPARK heeft een inspanningsverplichting jegens Wederpartij ten aanzien van de uitvoering van haar dienstverlening, zodat het beoogde resultaat daarvan niet door haar wordt gegarandeerd.

 

14. Ontbinding

14.1 STONEPARK heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien:

a. sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze algemene bepalingen;
b. Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens STONEPARK uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
c. aan Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, Wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
d. de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd en/of ondernemingsactiviteiten van Wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;
e. het vermogen van Wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één (1) maand wordt gehandhaafd, danwel anderszins op het vermogen van Wederpartij verhaal wordt gezocht;
f. de zeggenschapsverhoudingen zich bij Wederpartij zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van Wederpartij niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

 

15. Te vervaardigen en/of te leveren zaken; intellectuele eigendomsrechten

15.1  Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door STONEPARK in het kader van de overeenkomst voor Wederpartij vervaardigde en/of te vervaardigen en/of aan Wederpartij geleverde en/of te leveren zaken (met inbegrip van ontwerpen daartoe en/of voor het eindproduct niet gebruikt en/of afgekeurd materiaal), blijven exclusief voorbehouden aan STONEPARK, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15.2  Wederpartij verkrijgt uitsluitend de rechten en bevoegdheden die krachtens deze Algemene Voorwaarden of krachtens overeenkomst nadrukkelijk aan hem worden toegekend. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STONEPARK is Wederpartij niet gerechtigd de zaken en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden op een andere wijze dan overeengekomen te gebruiken, geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bezwaren en/of in licentie te geven, al dan niet tegen vergoeding.

 

16. Opzegging

16.1 STONEPARK heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Wederpartij gesloten overeenkomst van onbepaalde of bepaalde duur schriftelijk op te zeggen tegen een termijn van één (1) maand in geval STONEPARK alle aandelen of alle activa en passiva overdraagt aan een derde en in geval STONEPARK partij is bij een juridische fusie, waarbij het geen verschil maakt of STONEPARK optreedt als verkrijgende, danwel verdwijnende, vennootschap. Partijen zullen in overleg treden over de gevolgen van een opzegging als bedoeld in dit artikel.

 

17. Garanties en waarborgen geleverd meubilair (maatwerk en overig)

17.1  Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen geldt, onverminderd hetgeen hieromtrent elders in deze is bepaald, de navolgende garantieregeling met betrekking tot het door STONEPARK aan de Wederpartij krachtens de gesloten overeenkomst te leveren meubilair.

17.2  Voor zover sprake is van door STONEPARK specifiek te verzorgen en te leveren maatwerk meubilair zijn de navolgende garantiebepalingen van toepassing:

a. na eerste oplevering van het maatwerk meubilair geldt een onderhoudstermijn zijdens STONEPARK van drie maanden;
b. voor fabricagefouten en gebreken, welke naar hun aard niet binnen voornoemde termijn konden worden ontdekt, geldt een garantietermijn van twee jaar na datum van eerste oplevering;
c. indien partiële oplevering van het maatwerk meubilair plaatsvindt, vangen de in sub a. en b. bedoelde termijnen aan op het moment van oplevering van het desbetreffende gedeelte;
d. de door STONEPARK verleende garantie in deze vervalt ten aanzien van die onderdelen van het maat- werkmeubilair waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STONEPARK door Wederpartij of door haar ingeschakelde derden zijn verricht;
e. er geldt geen garantie zijdens STONEPARK voor door Wederpartij voorgeschreven constructies of materialen en/of voor door Wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het maatwerk meubilair, tenzij verricht met nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van STONEPARK;
f. herstel of aanpassing, welke met het in sub 5. bepaalde verband houden, worden door STONEPARK niet danwel voor rekening van Wederpartij uitgevoerd, tenzij verricht met nadrukkelijke toestemming van STONEPARK;
g. indien een ruimte, waarvan het maatwerk wordt aangebracht, voor oplevering in gebruik wordt genomen geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Wederpartij;
h. geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en/of andere materialen alsmede voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen;
i. de garantie geldt louter bij gebruik van het maatwerk meubilair, indien dit geschiedt overeenkomstig het doel waartoe dit op grond van de opdracht is bestemd. Indien omtrent de gebruiksbestemming niets is overeengekomen geldt de garantie alleen ingeval van normaal gebruik overeenkomstig het doel waarvoor dit in alle redelijkheid mocht worden verwacht;
j. voorts is de garantie louter van toepassing indien Wederpartij zorgdraagt voor de daaraan in alle redelijkheid te verwachten normale gebruiksomstandigheden, waaronder het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte, omgevingsrisico’s, enz.

17.3  Voor wat betreft het door STONEPARK uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij te leveren overig meubilair zijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen de bepalingen in art. 8.2, 9.1 t/m 9.4 alsmede in art. 17.2 sub c. t/m sub j. overeenkomstig van toepassing. Voor het overige gelden de garanties, zoals die gelden zijdens de fabrikanten/toeleveranciers van het door STONEPARK geleverde meubilair.

17.4  De in dit artikel afgegeven garanties zijdens STONEPARK zijn niet van toepassing ingeval van rechtstreekse leveringen tussen fabrikanten/leveranciers en Wederpartij, waarin STONEPARK louter als bemiddelaar heeft opgetreden.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1  Op alle overeenkomsten tussen STONEPARK en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2  Alle geschillen welke voortvloeien uit, danwel verband houden met, de (uitvoering van de) overeenkomst tussen STONEPARK en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

 

19. Overige bepalingen

19.1  Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde, danwel vernietigde bepalingen STONEPARK in overleg met Wederpartij nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, danwel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.

19.2  De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

19.3  Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald is het Wederpartij niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst zonder de schriftelijke toestemming van STONEPARK aan een derde over te dragen.

19.4  Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder dossiernummer 50405241.